Начало | Екип | НЕК

За нас

Екип

НЕК


Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество със седалище в гр. София. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД. В предмета на дейност на НЕК ЕАД влизат:

  • производство и пренос на електрическа енергия;
  • централизирани покупки и продажби на електрическа енергия;
  • снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа;
  • внос и износ на електрическа енергия;
  • строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и електропреноса;
  • инвестиционна дейност;
  • внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство и пренос на енергия.

През годините на своето съществуване, за оползотворяване на водните ресурси за енергодобив, НЕК изгражда 35 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност 2811 мВт под язовирите, собственост на компанията. Тяхното значение се обуславя преди всичко от поемането на върховото натоварване и създаването на стабилност в енергосистемата на България. Язовирите са част от организационната структура на предприятие „Язовири и каскади” на НЕК.