НЕК

НЕК

Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество със седалище в гр. София. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД. В предмета на дейност на НЕК ЕАД влизат:

През годините на своето съществуване, за оползотворяване на водните ресурси за енергодобив, НЕК изгражда 35 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност 2811 мВт под язовирите, собственост на компанията. Тяхното значение се обуславя преди всичко от поемането на върховото натоварване и създаването на стабилност в енергосистемата на България. Язовирите са част от организационната структура на предприятие „Язовири и каскади” на НЕК.