Начало | Новини | Хидроенергийна каскада „Горна Арда” получи статут на национален обект

Новини

Новини

Хидроенергийна каскада „Горна Арда” получи статут на национален обект

19.12.2012г.

Министерски съвет обяви проекта за изграждане на хидроенергийна каскада „Горна Арда” за национален обект и за обект с национално значение. С взетото решение ще бъдат съкратени значително сроковете за провеждане на необходимите административни процедури за стартиране и изпълнение на проекта.

Реализацията на проектa „Горна Арда“ ще допринесе значително за диверсификация на енергийните източници и осигуряване на сигурност и непрекъсваемост на доставките, развитие на конкурентни енергийни пазари, изграждане на балансирана и добре развита енергийна инфраструктура, увеличаване на дела на произвежданата енергия от възобновяеми енергийни източници, в съответствие с поетите ангажименти от българската държава за постигане на националната задължителна цел от 16% от общия енергиен микс до 2020 г.

С друго решение правителството прие „Хидроенергийна компания Горна Арда” АД да заплати на „Национална електрическа компания” ЕАД разходите по строително-монтажни и други работи, извършени от „НЕК” ЕАД върху имоти – държавна собственост, във връзка с изграждане на каскадата.